سوپ گندم اسپلتا

می توانید سوپ گندم اسپلتا را هم برای نهار و هم برای شام میل کنید. اسپلتا یک دانه غلات کامل و خیلی شبیه به گندم است